Shuriken

Category:
weapon (ranged)
Description:
Bio:

Shuriken

Naruto Peff